Islámská revoluce v Íránu

 • Muhammad Rezá Šáh Pahlaví Árjamehr (1919 - 1980)

  Muha­m­mad Rezá Šáh Pahlaví Árja­mehr (1919 – 1980)

  v letech 1941–79 v Íránu vládl šáh Muha­mad Rézá Páh­laví ­– sna­žil se o libe­rální reformy, ovšem hos­po­dář­ská situ­ace země byla špatná, nega­tivně vní­mány též poli­cejní prak­tiky stát­ního aparátu

 • v čele revo­luce stáli islámští (šiít­ští) duchovní vůdci – aja­tollá­hové – aja­tolláh Cho­mejní – byl v Íránu nej­prve věz­něn, poté vyhoš­těn (půso­bil v exilu v Paříži)
 • ti se posta­vili proti Šáhovi (Rézá Páh­laví – pod­po­ro­vaný USA)
 • 1979, Tehe­rán – konec šáhovy vlády (v lednu opus­til zemi, tím umož­nil revoluci)
 • v únoru návrat Cho­mej­ního z exilu
 • vyhlá­šena „Islám­ská republika“
 • veš­kerý život je pod­ří­zen islám­ským nábo­žen­ským zása­dám (teo­kra­cie)
 • hos­po­dář­ský chaos – Írán izo­lo­ván mezi­ná­rodně (tero­ris­mus)
 • nená­vist vůči USA, Iráku (ten byl v té době pod­po­ro­ván Spo­je­nými státy)
 • lis­to­pad 1978 – leden 1979 
  • obklí­čeno ame­rické vel­vy­sla­nec­tví v Teheránu
  • rukojmí přes 50 Ame­ri­čanů (pra­cov­níků velvyslanectví)
 • Ája­tolláh Rúholláh Cho­mejní (1902 – 1989)

  s Irá­kem osmi­letá válka (1980 – 1988)

 • 1981 – 1989 pre­zi­den­tem Saj­jad Alí Cha­me­neí (Cho­mej­ního žák)
 • v roce 1989 Cho­mejní zemřel
 • pre­zi­den­tem Akbar Hášimí Rafsandžání

Význam revoluce

 • revo­luce měla vliv na celý mus­lim­ský svět
 • zna­me­nala rene­sanci islámu
 • vytvo­řilo se nové ohnisko napětí
© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version