Vytvoření protektorátu Böhmen und Mähren

Oddělení Slovenska

 • Vojtech Tuka (1880 - 1946), první předseda vlády Slovenské republiky

  Voj­tech Tuka (1880 – 1946), první před­seda vlády Slo­ven­ské repub­liky (ve funkci v letech 1939 – 1944)

  Hit­ler pod­po­ruje sepa­ra­tis­mus Hlin­kovy slo­ven­ské ľudové strany (HSĽS), sli­buje Slo­ven­sku hos­po­dář­skou pomoc při odtr­žení Slo­ven­sku, vyhro­žuje, že Slo­ven­sko pod­lehne Maďar­sku a Německo mu nepo­může: „Buď se odtrh­nete, nebo vás necháme Maďa­rům!

 • leden 1939 – ministr Slo­ven­ské vlády Voj­těch Tuka posílá Hit­le­rovi tele­gram: „Vklá­dám osud Mého národa do Vašich rukou, mein Führer. Můj národ čeká na Vaše osvobození.“
 • únor 1939    – V. Tuka v čele Slo­ven­ské dele­gace při­jat u Hitlera
 • 11. 3. 1939 
  • Čes­ko­slo­ven­ská vláda vyhla­šuje na Slo­ven­sku výji­mečný stav, snaží se zabrá­nit odtr­žení Slovenska
  • sesa­zena Tisova vláda (J. Tiso, kněz, ode­šel na svou faru v Bánov­cích nad Bebravou)
  • jme­no­vána nová vláda v čele s K. Sido­rem – snaha oddá­lit odtržení
 • 13.3.1939
  • na pozvání Hit­lera odjíždí J. Tiso do Ber­lína, kde dostává ultimatum
  • buď odtr­žení, nebo Maďaři
 • 14.3.1939
  • Slo­ven­ský sněm vyhlá­sil Slo­ven­skou repub­liku (pod zášti­tou Německa)
  • zby­tek Pod­kar­pat­ské Ukra­jiny zabralo Maďarsko

Vytvoření Protektorátu Böhmen und Mähren (Čechy a Morava)

 • noc z 14. na 15. 3. 1939 
  • Emil Hácha se na svou žádost setkal s Hit­le­rem v Ber­líně, dopro­vá­zen Fr. Chval­kov­ským (čes­kým vel­vy­slan­cem v Německu)
  • Hit­ler jim řekl, že dal roz­kaz o při­po­jení Čech k Říši
  • pod psy­chic­kým nátla­kem (Hit­ler Háchu honil po míst­nosti s pro­hlá­še­ním, které měl podepsat) 
   • Hácha pode­psal pro­hlá­šení Čes­ko­slo­ven­ské a Německé vlády, že Čes­ko­slo­ven­ská vláda sou­hlasí s oku­pací a Čechy samy žádají, aby je Německo okupovalo
 • 15. 3. 1939 Hácha tele­fo­nicky infor­muje vládu, žádá o nekla­dení odporu 
  • 4:00 – vláda pro­hlá­šení přijala
  • ráno začíná okupace
 • 16. 3. 1939 – vydán výnos o zří­zení pro­tek­to­rátu Böhmen und Mähren (Čechy a Morava) 
  • posta­vení kolonie
  • Pro­tek­to­rát Čechy a Morava, Slo­ven­ská repub­lika
   (zdroj mapy: www.valka.host.sk)

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version