Zánik „první republiky“

 • krize a její důsledky způsobila růst nacionalismu
 • volby v únoru 1935 představovaly boj o charakter republiky (demokracie, integrita státu – ano × ne)
 • integritu státu chtěla porušit Hlinkova slovenská ľudová strana (HSĽS), Sudetendeutsche Partei (SdP)
 • znamenaly porážku fašistických sil a zachování demokracie
 • v pohraničí však SdP získala 66% hlasů (nejvíce ve volbách)
 • procedurální pravidla však naštěstí zajistila většinu agrárníkům (i předsedu vlády)
 • na Slovensku došlo k posílení HSĽS
 • vznikla nová strana „Národní sjednocení“
  • spojení národní demokracie (K. Kramář) a českých fašistů (J. Stříbrný, R. Gajda)
  • heslo: „NIC NEŽ NÁROD!“
  • vzorem jim byla Itálie

Prezidentské volby roku 1935 vyhrál Edvard Beneš doporučený T. G. Masarykem

 • v prosinci 1935 odstoupil T.G. Masaryk a konaly se proto prezidentské volby
  • TGM za sebe veřejně doporučil Edvarda Beneše
  • tři kandidáti:
   1. Edvard Beneš (Národní Socialisté, Soc–dem, po zákulisních jednáních byli pro i lidovci)
   2. Bohumil Němec (fašistické síly – SdP, agrárníci, HSĽS)
   3. Klement Gottwald (komunistická strana; stažen a komunisté podporovali Beneše)

=> vítězem se stal E. Beneš (v oblibě ho měl i Vatikán)

 • pokus sjednotit německé protifašistické síly v ČSR se nezdařil; němečtí agrárníci a křesťansko – sociální strana se připojili k SdP
  • v letech 1937–1938 požadavky SdP vůči československé vládě rostou
  • SdP „trójským koněm“ Německa
  • „pátá kolona“ (původ ve Španělské občanské válce – k Madridu se blížily čtyři kolony gen. Moly uvnitř Madridu – spojenci – nazýváni „pátá kolona“)
  • =    nástroj německé politiky k dosažení německé Mitteleuropy
  • cíl politiky: „Heim ins Reich“ (domů do Říše – myšleno připojit Sudety k Říši)
 • 24. 4. 1938 SdP („Henleinovci“) přijala karlovarský program
  • 8 bodů:
  • autonomie (snaha vytvořit uzavřená Německá území s vlastní samosprávou)
  • volná propagace nacismu (=> změna zahraniční politiky)
  • ČSR obviňována z pomoci šíření bolševismu
  • =   záminka ke střetu s československou vládou, nešlo o splnění programu ani o řešení národnostní otázky
  • snaha ukázat, že s ČSR se nelze dohodnout => řešit mezinárodní cestou
 • 7. 5. 1938 Anglo-Francouzská výzva československé vládě, aby přijala Henleinovy požadavky
  • jinak západ nedává žádné záruky pomoci
  • československá vláda vypracovala národnostní statut (značné ústupky, rozšíření práv menšin)
 • v květnu 1938 vypukla tzv. květnová krize (stupňování požadavků, SdP přerušila jednání s vládou)
  • Hitler stupňoval své útoky proti ČSR („Nebudu trpět, aby deset milionů Němců trpělo!“)
   • 7 mil. v Rakousku, 3 mil. v ČSR
  • zpravodajská služba zjistila přesuny německých vojsk u československých hranic (léčka)
  • Němci chtěli vědět, jak bude ČSR, západ reagovat
 • 20. – 21. 5. 1938 Československá vláda vyhlásila částečnou mobilizaci
  • mobilizace jednoho ročníku záložníků na čtyřtýdenní cvičení
  • ČSR tím ukázala svou odhodlanost bránit se
  • =>  výzva Hitlerovi (nepodaří se mu druhý anšlus), spojencům
 • 30. 5. 1938 Hitler vydává pokyn k vypracování plánu útoku proti ČSR (Fall Grün)
  • Hitlerovým rozhodnutím bylo vypořádat se s ČSR
  • na konci května se konaly obecní volby (volby starostů)
  • v pohraničí volilo SdP 90% Němců
  • nebezpečí představovala též HSĽS  (30. 5. oslavy XX. výročí Pittsburghské dohody)
   • =>     protičeskoslovenská demonstrace
  • nejsilnější politickou stranou byli agrárníci
   • dvě frakce – pravá – pro dohodu s Hitlerem (Beran, Preiss)
  • cílem ostatních československých stran bylo bránit se (strany od Národního sjednocení až po komunisty)
 • Edvard Beneš
  • osud ČSR závisí na postoji západu (důvěřuje ve spojenectví s Francií)
  • vylučuje izolovanou válku s Německem (sami bychom se neubránili)
  • odmítá bojovat proti Německu jen se SSSR (kdyby to bylo reálné)
 • léto 1938 – „druhý plán“ – přepracovaný národnostní statut (SdP odmítla)
 • léto 1938 – sbližování Velké Británie (Halifax) a Německa (Ribbentrop)
  • cíl: dohodnout se s Něm., zabránit válce, vyhnout se svým spojeneckým závazkům
 • léto 1938 – československá vláda na nátlak západu přjala mezinárodní zásah
  • =  porušení národní suverenity, ale jsme ochotní
 • srpen – do ČSR přijíždí britský diplomat – lord Runciman (má nezávisle vyřešit vztahy v ČSR)  – stýká se však jen s představiteli SdP, s Henleinem, německou šlechtou a průmyslníky
  • => závěr: soužití Čechů a Němců není možné
 • 29. srpna přijat třetí plán
 • 5. září přijat čtvrtý plán, který byl již skoro roven karlovarskému programu SdP
   • ČSR se obětuje zájmům světového míru
  • to se však nehodí ani SdP, ani Německu (jde jim o připojení třetiny území k Německu)
 • 12. září se HSĽS pokusila o puč
  • československá vláda rázně zasahuje
   • vyhlašuje stanné právo v pohraničí
   • 16. září vydán zatykač na Henleina, Franka (představitel SdP)
 • 12. září se v Norimberku konal také sjezd NSDAP
  • Hitler svými projevy útočí proti ČSR (– ochrání své soukmenovce)
  • ČSR označil za snůšku komunismu a husitství
 • sudetoněmecká otázka přenesena do mezinárodní politiky (v Evropě vypukla válečná psychóza)
 • zprostředkovatelem mezi ČSR a Německem byla Británie („zachraňovala mír“)
 • 15. 9. se Chamberlain schází s Hitlerem v Berchtesgardenu
  • Hitler požaduje odstoupit pohraničí s více než 50% Němců
 • 16. 9. Beneš vyzývá Francii, aby dodržela své smlouvy
 • 19. 9. československá vláda dostává Anglo–Francouzské ultimatum, aby přijala Hitlerovy požadavky z Berchtesgardenu (jinak bude ČSR označena za agresora = žádná pomoc ve válce)
 • 19. – 20. 9. Beneš sondoval u sovětského ministra zahraničí
  • zjistil, že SSSR pomůže
  • pouze bude–li ČSR označena za oběť = Německo označeno za agresora
  • problémy: SSSR a ČSR neměly žádné společné hranice (přes Polsko nebo Rumunsko) – ani jeden stát by to nedovolil
  • dále finanční problémy, Stalinovými čistkami odstraněna celá armádní elita
 • 20.9. vláda nejprve odmítla, po nátlaku Beneše však druhý den v 6 hodin ráno ultimatum přijala
  • => způsobilo demonstraci v Čechách (250 000 lidí před Parlamentem – Rudolfinum)
  • => Hodžova vláda odstoupila
 • Beneš jmenoval úřednickou vládu generála Jana Syrového (1888–1970)
  • velká očekávání, zklamala
 • 22. 9. 1938 schůzka mezi Chamberlainem a Hitlerem v Godesbergu
   • požadavky z Berchtesgardenu splněny
  • Hitler předkládá memorandum o odstoupení pohraničí (doplněno mapou)
   • do 1. října 1938
 • 23. 9. 1938 Československá úřednická vláda vyhlašuje mobilizaci (obsazeny pohraniční pevnosti, odhodlání bránit se)
 • Hitler zuří, Godesberg ztroskotal (Godesberg = „jak se dohodnout Anglie a Německo na účet ČSR“)
 • Hitler hrozí útokem
 • Francie a Velká Británie cítí ohrožení appeasementu, vedou intenzívní jednání, narůstá tlak na ČSR; západ hledá jinou cestu

  Mnichovská konference 29.9.1938 Mussolini, Hitler, Daladier a Chamberlain

  dorozumění s Hitlerem

 • 29. 9. 1938 mezinárodní konference v Mnichově
  • zorganizoval ji Mussolini; sešli se zde Hitler, Chamberlain (+ min. zahr. Halifax), Mussolini (+ min. zahr. Ciano), Daladier (+ Léger)
  • průběh neorganizovaný, nebyl žádný jednací řád (Hitler něco předloží, ostatní odsouhlasí)
  • tři zasedání (odpoledne, půlnoc 29. – 30.9.)
  • skončila podepsáním Mnichovské dohody o odstoupení československého pohraničí Německu
  • po podpisu oznámeno československým zástupcům (za dveřmi – Mastný, Masařík)
 • 30. 9. 1938
  • ministr zahraničí ČSR Kamil Krofta oznámil, že ČSR přijímá Mnichovskou dohodu
  • zároveň řekl, že tím ČSR ztrácí výzbroj za 2 miliardy korun, dává Německu zbraně, které budou použity proti západu
  • ve Francii panovaly různé nálady (projev Francouzské zbabělosti × záchrana míru)

Mnichov 1938

=    zničení státní suverenity

 • porušení zásad mezinárodního práva
 • Francie nesplnila své závazky z let 1924 a 1935
 • ukázala neúčinnost Malé dohody
 • nabízená pomoc SSSR měla spornou hodnotu
 • byl důsledkem politiky appeasementu
 • povzbuzení pro Hitlera (další ústupky)

=> ztráta důvěry v západ (proto se po válce Beneš orientoval stejnou měrou i na východ)

 • „kudla do zad“ – morální krize; „o nás bez nás“ (zrada západu)

Mnichovský komplex

 • neschopnost zabránit Mnichovu bylo pro Beneše celoživotním traumatem
 • kritizován obyvateli, pravicí i levicí

 

© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version