Prowolání k Slowanům k obeslání sjezdu w Praze na den 31. Kwětna

Slowané, Bratří!

Kdo z nás nepohledne se žalostí na minulost naši? A kohož tajno, že to, co jsme přetrpěli, stalo se w našem nepowědomí a rozdrobenosti, dělící bratry ode bratří? ale po dlouhých wěkách, w nichž zapomněli jsme jedni na druhé, w nichž tolikeré neštěstí na hlawy naše sesypalo se, přišli jsme k tomu poznání, že jsme jedno – že jsme bratří. Přichwátili časowé důležití, jenž oswobodili národy a sňali s nich břímě, pod jehož tíží stonali; časowé tito sňali břímě na mnoze i s nás, a my teď to, co jsme již ode dáwna cítili, můžeme wyslowiti, to, co ku prospěchu našemu slauží, rozwážiti a uzawírati. Národy ewropejské usrozumíwají a sjednocují se. Němci powolali ke sjednocení swému do Frankfurtu parlament, kterýž na tom stojí, aby jemu mocnářstwí Rakauské ze swé neodwislosti tolik ustaupilo, kolik toho k jednotě Německé potřeba, a aby mocnářstwí se wšemi zeměmi mimo-uherskými do nowé Německé Říše se wtělilo. Takowý krok zrušil by netoliko jednotu Rakauska, ale i spojení a samostatnost kmenů Slowanských, jichžto národnost by se tím w nebezpečenstwí uwedla. Na nás jest, abychom toho co nám nejswětějšího statečně hájili; přišelť čas, abychom i my Slowané usrozuměli se a sjednotili úmysly své. A protož ke mnohým žádostem, zaslaným k nám z rozličných krajin slowanských, radostně přiwolujíce činíme pozwání ke wšem Slowanům rakauského mocnářstwí a wyzýwáme wšecky muže, důwěru národu mající, kterýmž na obecném prospěchu našem záleží, shromážditi se w staroslawné slowanské Praze České ke dni 31. Máje t. r., kdežto bychom společně w poradu wzali wšecko to, co prospěch národu našeho žádá a co za důležitých těchto časůw činiti máme. Chtějí-li jiní Slowané mimo mocnářstwí naše žijící nás přítomností swau poctiti, budau nám hostmi srdečně wítanými.

W Praze dne 1. Máje 1848.

Josef Matiáš hrabě z Thunu. Wojtěch hrabě Deym. Jan rytíř z Neuberka. Pawel Josef Šafařík. Karol Malisz, członek deputacyi Polskiéj. Frant. Palacký. Wáclaw Hanka. Ludevít Štúr. Jan Petr Jordan. J. Erazim Wocel. Karel Wladislaw Zap. Dr. F. Lad. Rieger. Witalis Grzybowski. Wáclaw Štulc. Michail Panić. Karel Maria baron Villani. Karel Jaromír Erben. Dr. Fr. Miklošić. Dr. Ant. Jaroslaw Bek. Fr. Mat. Klácel. Stefan Aranitski. Dr. Jan Dworáček na Mareyši Morawan z Tišnowa. Jerzy Lubomirski. Jan Dobrzański, jako pełnomocnik rady narodowéj Lwowskiej. Vincenc hrabě z Waldšteina. Maxim Papić, protopresbyter.

© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht