Revize obsahu

Na této stránce jsou uve­deni revi­du­jící či spo­lu­au­toři článků v jed­not­li­vých sek­cích. Původ­ním auto­rem byl Vác­lav Němec, který se ovšem his­to­rií zabývá pouze jako laik (pro­fesí je IT odbor­ník v oblasti SAP). Revi­du­jící či autoři uve­dení níže jsou odbor­níky v oboru his­to­rie. Kom­pletní revize veš­ke­rého obsahu ser­veru dejepis.com pro­běhla v prů­běhu roku 2013. Od té doby jsou postupně při­dá­vány články buďto do učeb­nice nebo dopl­ňu­jící články for­mou esejí.

Učebnice

Cílem bylo pro­jít, zkon­t­ro­lo­vat, pří­padně dopl­nit exis­tu­jící text učeb­nice tak, aby neob­sa­ho­val chyby. Pár pra­vi­del pro psaní a revizi je uve­deno na této stránce.

Téma Revi­du­jící
Úvod do stu­dia dějepisu Lukáš Sláma
Pra­věk Tomáš Čížek 
Sta­ro­o­ri­en­tální státy Petr Beran
Antické Řecko Ondřej Leger
Antický Řím Jan Surý
Dálný východ ve starověku Petr Beran
Raný stře­do­věk Petr Beran, Lukáš Sláma,
Jan Surý
Vrcholný a pozdní středověk Hana Kube­šová
Stře­do­věk a české země Tomáš Čížek
Raný novo­věk Hana Ger­ne­šová
Vrcholný novo­věk Tomáš Čížek
Deva­te­nácté století Jan Surý
První svě­tová válka Bro­ni­slav Tomek
Vznik Čes­ko­slo­ven­ska Jan Hejtmá­nek
Svět po první svě­tové válce (Dva­cátá léta) Petr Pravda
Svě­tová hos­po­dář­ská krize, vznik tota­lit­ních systémů Mar­tin Kohút
Čes­ko­slo­ven­sko mezi svě­to­vými válkami David Barek
Druhá svě­tová válka Marian Vele­šík
Čes­ko­slo­ven­sko za druhé svě­tové války David Barek
Svět po druhé svě­tové válce Daniel Svi­ták
Evropa po druhé svě­tové válce Daniel Svi­ták
Čes­ko­slo­ven­sko a Česká repub­lika po roce 1946 David Barek

Historické dokumenty

Cílem je vyhle­dat v textu odkazy na důle­žité his­to­rické doku­menty, zkon­t­ro­lo­vat, jsou-li k dis­po­zici a nejsou-li, tak dohle­dat a dopl­nit. Dopl­nění lze uči­nit jed­no­du­chou ces­tou (vyhle­dá­ním na inter­netu, zko­pí­ro­vá­ním + uve­de­ním odkazu) nebo slo­ži­těji (vyhle­dá­ním v lite­ra­tuře a opi­sem + uve­de­ním zdroje).

Při­dala Lenka Šebes­tová, pro kapi­tolu první svě­tová válka při­dala Lucie Vyhnálková.

Obrazové materiály

Cílem je dopl­nit text vhod­ným obra­zo­vým mate­ri­á­lem, pri­márně volně dostup­nými, sekun­dárně obrázky, kde lze uvést zdroj. Ke kaž­dému článku by bylo vhodné mít ale­spoň jeden obrá­zek, popi­sek obrázku by měl v krát­kosti sdě­lit informaci.

Pro kapi­tolu první svě­tová válka při­dala Lucie Vyhnálková.

Revize odkazů

Cílem je zkon­t­ro­lo­vat exis­tu­jící odkazy a jejich funkč­nost, pří­padně dopl­nit nové vhodné odkazy ať už na stránky uvnitř dejepis.com, tak na stránky mimo.

Zatím nepři­řa­zeno.

Revize testových otázek

Ke každé kapi­tole je při­řa­zena sada otá­zek + odpo­vědí, kte­rými si čte­náři mohou ově­řit své zna­losti. Cílem je zkon­t­ro­lo­vat otázky a odpo­vědi, pří­padně dopl­nit nové otázky a odpovědi.

Pro­vedl Jan Surý.

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht