Přírodní podmínky v pravěku

V prů­běhu pra­věku se vystří­daly čtyři doby ledové (gla­ci­ály) a tři doby mezi­le­dové (inter­gla­ci­ály).

době ledové došlo k posunu skan­di­náv­ského ledovce na jih, severní Evropu tvo­řila bílá pus­tina pokrytá tra­vi­nami, křo­vi­nami a stromy (hlavně bříza a boro­vice). Došlo k prud­kému poklesu tep­lot, chlad­no­milná fauna a flóra tun­dry, tajgy a stepi (z fauny např. med­vědi, mamuti, noso­rožci srst­natí, sobi, polární lišky, sněžní zajíci atd.) se posu­nula daleko na jih.

době mezi­le­dové ledo­vec ustou­pil, otep­lilo se, narostl lesní porost, roz­ší­řila se divoká zvěř, jeleni, srny, koně, sloni lesní, tygr, lev, opice.

Z geo­lo­gic­kého hle­diska dělíme pra­věk na násle­du­jící období:

název období (lat.) název období (česky) roz­dě­luje se na další období časové určení
arche­o­zo­i­kum pra­hory 4600 mil. – 2500 mil.
pro­te­rozo­i­kum sta­ro­hory 2500 mil. – 570 mil.
pale­o­zo­i­kum prvo­hory kambrium, ordo­vik, silur, devon, kar­bon, perm 570 mil. – 225 mil.
mezo­zo­i­kum dru­ho­hory trias, jura, křída 225 mil. – 65 mil.
ter­ciér třeti­hory pale­o­gén (pale­o­cén, eocén, oli­go­cén), neo­gén (mio­cén, pliocén) 65 mil. – 1,7 mil.
kvar­tér čtvr­to­hory pleis­to­cén, holocén 1,7 mil. – současnost

Pra­věk, jak ho chá­peme v rámci tohoto textu (podle defi­nice na úvodní stránce), tedy spadá do období konce třeti­hor (pli­o­cén) a čtvr­to­hor. V pli­o­cénu to ve střední Evropě vypa­dalo podobně jako dnes v sub­tro­pic­kém pásmu. Rostly zde palmy, aká­cie, fíkov­níky, ale také list­naté i jeh­lič­naté stromy. Nástu­pem čtvr­to­hor (pleis­to­cén, cca 1,7 mil. – 10 000 BP) však došlo k náh­lému ochla­zení, žila zde chlad­no­milná fauna (mamuti). V mlad­ších čtvr­to­ho­rách (holo­cén, cca od 10 000 BP) se postupně otep­luje; pří­roda se pro­mě­nila do podoby, jak ji známe dnes (odmys­líme-li si půso­bení člověka).

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht