Itálie a Španělsko ve 30. letech 20. století

Itálie

Etiopský císař Haile Selassie (1892 - 1975) na obálce amerického magazínu Time

Eti­op­ský císař Haile Selas­sie (1892 – 1975) na obálce ame­ric­kého maga­zínu Time

1935 – 36 Ital­ský kon­flikt proti nezá­vis­lému císař­ství Habeši (Eti­o­pie)

 • v čele Habeše stál císař Haile Selas­sie I.
 • válka měla pod­po­řit ital­ský prů­mysl, který by se tak dostal z hos­po­dář­ské krize
 • Itá­lie pře­padla Habeš z Eri­t­rey, z Ital­ského Somál­ska (Habeš = Ital­ská kolonie)
 • Ita­lové pobili byť hrdin­sky se brá­nící, ale špatně vyzbrojné Habešany (Ita­lové pou­žili proti Habeša­nům i otravné bojové plyny)
 • zde se pro­je­vuje bez­moc­nost a neschop­nost Spo­leč­nosti Národů (Habeš i Itá­lie členy SN)
 • SN ozna­čila Itá­lii za agre­sora a uplat­ňo­vala proti ní sankce: 
  • ome­zení dovozu stra­te­gic­kých suro­vin (poru­šo­váno; neúčinné)
 • sankce, která by Italy mohla zasta­vit (uza­vření Suezu) neuplatněna

Roku 1936 byla uza­vřena smlouva mezi Němec­kem a Itá­lií o spo­leč­ném postupu, čímž vznikla OSA Ber­lín – Řím – Tokio.

Itá­lie oku­po­vala Habeš až do roku 1941 (císař vládl z Velké Británie).

Španělsko

Roku 1931 byla během špa­něl­ské občan­ské války svr­žena monar­chie vyhlá­šena repub­lika (snaha o demo­kra­cii). V roce 1936 však vznikla vláda lidové fronty (soci­a­lis­tické strany se spo­jily s bur­žo­a­zií proti fašis­tům), která před­sta­vo­vala hrozbu ovlád­nutí země komunisty.

18. čer­vence 1936

 • vypukla občan­ská válka, která zapo­čala v Maroku a šířila se dále do Španělska
 • pře­vrat proti vládě lidové fronty (v armádě, byro­kra­tic­kém aparátě)
 • v čele: gene­rá­lové Fran­cisco Franco a Emi­lio Mola 
  • Franco stál v čele fašis­tické strany „Falanga“
  • Franco měl pod­poru kato­lické církve, finanč­ního kapitálu
 • vzniklo zde heslo ¡No pasa­rán! (nepro­jdou), avšak Fran­cisco Franco poz­ději oblé­haný Mad­rid dobyl. Heslo bylo sym­bo­lem hrdin­ství a neústupnosti.

1936 – 1939

 • občan­ská válka (SN vyhlá­sila poli­tiku nevmě­šo­vání (nein­ter­vence))
  • Fran­covi pomohla Itá­lie (60 000 vojáků) a Německo (16 000 vojáků)
  • pro Němce to byla zkouška letectva
Obraz Gernika (Guernica) od Pabla Picassa zobrazuje zkázu vybombardovaného baskického městečka

Obraz Ger­nika (Guer­nica) od Pabla Picassa zob­ra­zuje zkázu vybom­bar­do­va­ného baskic­kého městečka

26. dubna 1937    bom­bar­do­vání baskic­kého měs­tečka Guernica

 • inspi­race pro Pic­ca­sův stej­no­jmenný obraz
 •  Špa­něl­ským repub­li­ká­nům pomá­hali dob­ro­vol­níci (tzv. interbri­ga­disté – SSSR, i z ČSR 1500 vojáků)

1939    Špa­něl­ská repub­lika padla

 • nasto­len Fran­kis­tický režim – udr­žel se až do roku 1975, kdy byla obno­vena monar­chie v čele s krá­lem Jua­nem Car­lo­sem (vládne až dodnes)
© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht